',
äñòú çåìéí áåããéí åçñøé àîöòéí

äñòú çåìéí áåããéí åçñøé àîöòéí

òîåúú úëìéú îùãëú çåìéí ìîúðãáéí áàæåø îâåøéäí. äé÷ó äôòéìåú ðáçø ò"é äîúðãá.

àùú ä÷ùø: îøéí òîéàì 050-4240606